مدارس بسیار زیادی که به انگلیسی تدریس می کنند در محله های مختلف وجود دارد که دانش آموزان خارجی در ان به تحصیل مشغول هستند. بعالوه تركیه تبىیل به كشور بسیار مهمي براي دانش آموزانی که قصد ادامه تحصیل در این كشور را دارند شده است. بسیاری از دانشگاه ها سخنرانی و جلسه هایی به زبان انگلیسی و ترکی دارند.