جهت گرفتن وام برای خرید ملک در کشور ترکیه شما بایستی درآمد ثابتی را در این کشور داشته باشید. از آن جایی که معموال این گزینه برای افراد وجود دارد بنابراین شما قادر به دریافت وام نخواهید بود. در هر صورت ما اینجا هستیم که به شما در این موارد با یافتن پروژه هایی با شرایط خاص کمک کنیم.