بسته به پروژه ای که خریداری میکنید میتوانید آن را در مرحله ساخت به فروش برسانید. در صورت ذکر شدن در قرار داد فروش معموال 2 تا 3 درصد مبلغ بایستی به سازنده پرداخت گردد.