خیر. اگر شما به صورت مستقیم از مدیران پروژه استعالم قیمت کنید و یا از طریق ما اقدام بفرمایید در هر دو صورت قیمت یکسانی دریافت خواهید کرد. با توجه به تجربه ما در بازار امالک در کشور ترکیه ما برای برخی از پروژه ها می توانیم تخفیف بگیریم، بنابراین ما شما را یاری خواهیم کرد که بهترین پیشنهاد قیمتی ممکن را دریافت کنید و همچنین گاهی مدیریت پروژه ها شرایط ویژه ای را برای پروژه ها به دلیل درصد باالی فروش پروژه از طریق شرکت ما به ما می دهد.