به یقین امکان ارسال یک دوست و اعضای خانواده برای گرفتن سند مالکیت از طرف خریدار اصلی وجود دارد. در واقع شما امکان دادن وکالت نامه از طریق درخواست به سفارت ترکیه در کشور محل
اقامت خود را دارید.