همیشه تا قبل از پایان پروژه امکان خرید به صورت اقساطی وجود دارد، پیش پرداخت چیزی در حدود 20 تا 40 درصد کل قیمت ملک بسته به پروژه می باشد. در بعضی موارد حتی امکان خرید اقساطی در پروژه های پایان یافته هم وجود دارد.