بله. هر فردی با هر ملیتی که در ترکیه ملکی را خریداری کند، مالکیت مطلق و همیشگی بر اموال خریداری شده خواهد شد.