بله، قیمت ها برای اتباع خارجی و شهروند ترک یکسان می باشد. شما می توانید اطمینان حاصل کنید که در تمامی پروژه هایی که ما به شما معرفی می کنیم تمامی شرایط برای خریداران و سرمایه گذاران یکسان می باشد.