درکشور ترکیه مالیات براموال وجود دارد و هیچ تفاوتی میان مالیات براموال اتباع خارجی با شهروند ترک دیده نمیشود و همه یکسان است، لطفا بخش قیمت نهایی را در وب سایت مطالعه بفرمایید. این مالیات پس از اتمام خرید بایستی به دولت پرداخت گردد.