شما می توانید با شرایطی یکیان با یک شهروند ترک ماشین خریداری کنید، اما با توجه به هزینه مالیات باال بر روی ماشین در ترکیه، ما به شما خرید ماشین را توصیه نخواهیم کرد. گزینه جایگزین اجاره ماشین از شرکت های کرایه ماشین در ترکیه می باشد که قیمت های بسیار خوبی را پیشنهاد می دهند. شما می توانید با توجه به نیاز و عالقه خود ماشین را به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه اجاره کنید.