تمامی هزینه هایی که برای رزرو یک پروژه پرداخت می شود در مدت زمان دو هفته از انجام رزرواسیون قابل برگشت می باشد. بنابراین چنانچه شما طی دو هفته به هر دلیل از خرید منصرف شدی می توانید هزینه رزرواسیون را استرداد کنید.