بله. بعد از ثبت درخواست شما مبنی بر درخواست اقامت خود، همسر و فرزندان زیر 18 سال شما نیز قادر به اخذ اقامت خواهند بود.