به طور متوسط، بازگشت سود سرمایه گذاری در مرکز شهر در مقایسه با بقیه مناطق کمتر است و چیزی در حدود 4 تا 5 درصد است. در مناطق مدرن و در حال توسعه، این درصد به چیزی در حدود 7 تا 8 درصد می رسد. بعالوه وقتی شما پروژه ای را در مراحل اولیه ساخت آن خریداری می کنید احتمال بازگشت سود سرمایه به احتمال فراوان بیشتر است.