شما بایستی زمانی که برای بازدید نهایی می روید پاسپورت خود را به همراه داشته باشید و 1 % های بانکی قابل پرداخت است. در این مرحله آپارتمان به نام شما رزرو خواهد شد و قیمت قیمت فروش به
عنوان هزینه رزرواسیون پرداخت خواهد شد که هم به صورت نقد و هم با کارت آپارتمان تا دو هفته ثابت خواهد ماند تا شما بتوانید پیش پرداخت را انجام دهید، در واقع طی مدت زمان دو هفته از انجام رزرواسیون.