تا قبل از سال 2014 ،شبکه مترو در استانبول تنها 45 کیلومتر بود، در سال 2014 این عدد به 142 کیلومتر رسید و در سال 2019 دولت رسیدن این زیرساخت را به عدد 430 کیلومتر مورد تایید قرار داد. این بدان معناست که طی 5 سال، در تمامی مناطق و محله های استانبول ایستگاه مترو وجود خواهد داشت.