ها امکان پذیر است: خرید ملک بیشتر از 250 هزار دالر، و عدم فروش آن در مدت زمان تحت قانون مصوب ترکیه مورخ 19 سپتامبر 2018 ،دریافت حق شهروندی از یکی از این 3 سال، گذاشتن سپرده بانکی در بانک های ترکیه به مبلغ حداقل 500 هزار دالر و یا از طرق کارآفرینی و اشتغال و استخدام حداقل 50 شهروند ترک