اگر قصد به دست آوردن بیشترین سود ممکن را دارید بایستی یک پروژه را در مراحل اولیه ساخت آن خریداری کنید، همچنین همواره روند صعودی افزایش قیمت در پروژه های در حال ساخت به صورت استاندارد وجود دارد.