خرید ملک در ترکیه از یک شهروند ترک )به عنوان مثال از یک شرکت مشاوره امالک(، در اینصورت ملک بایستی دارای سند ملکی قانونی )کات مولکیتی دربردارنده مستغالت )کاربری( و ویژگی های ملک( حتی برای ساختمان های درحال ساخت باشد. قیمت ملک بایستی باالی 250 هزار دالر باشد که قابل پرداخت از طریق حساب های بانکی داخل و خارج از کشور ترکیه می باشد.