سهم ارث فرزندان 75 %از کل دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول می باشد. سهم ارث تمامی فرزندان (دختر و پسر) مساوی است و به تعداد فرزندان تقسیم خواهد شد. الباقی 25 %به زن و یا شوهر به ارث خواهد رسید.