نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بین 15 %تا 35 %قابل تغییر است. در صورتی که شما قصد داشته باشید ملک خریداری شده را قبل از 5 سال از زمان خرید بفروشید بایستی این مالیات را پرداخت کنید. به عبارت دیگر اگر شما ملک خریداری شده خود را حداقل تا 5 سال به فروش نرسانید و سپس آن را بفروشید شما نیازی به پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نخواهید داشت.