مالیات بر خرید: 4 %کل مبلغ خرید ( به صورت معمول این مبلغ بین خریدار و سازنده تقسیم می شود، بنابراین حدود 2 %برای هر طرف می باشد )؛ مالیات برارزش افزوده 1 %کل مبلغ خرید ( اگر آپارتمان خریداری شده مساحتی بیشتر از 150 متر مربع داشته باشد، مالیات بر ارزش افزوده به 18 %درصد افزایش پیدا خواهد کرد. هزینه تاسیسات برق، آب، مخابرات و گاز ): حداکثر 1000 دالر. هزینه سند زدن و نوتر کردن: تنها برای پروژه هایی دولتی پرداخت می شود. معموال مالیات بر ارزش افزوده برای این پروژه ها وجود ندارد و شرایط برای خریدار نیز یکسان می باشد.