هزینه های مراقبت و نگهداری در حدود 1 تا 5.1 دالر در در هر متر مربع در ماه می باشد. مالیات ملک، %2.0 مبلغ کل ملک در به صورت سالیانه می باشد. بیمه اجباری زلزله هم حدود 70 تا 80 دالر در سال می باشد.