تمامی ملیت های مختلف می توانند در ترکیه ملک خریداری کنند، تنها اتباع سه کشوری که ترکیه روابط دیپلماتیکی خود را با آن ها متوقف کرده است حق خرید ملک را ندارند. این سه کشور شامل کره شمالی، ارمنستان و سوریه است.