افراد خارجی که قصد اقامت در ترکیه را دارند می توانند اقامت موقت توریستی 90 روزه ای را دریافت کنند. همچنین با داشتن اجاره نامه اقامت شما به صورت خودکار برای مدت یکسال تمدید می شود که برای گرفتن آن بایستی از فرم های مربوطه در وب سایت اداره مهاجرت را تکمیل بفرمایید.