برای افتتاح حساب بانکی در ترکیه شما بایستی با در دست داشتن پاسپورت به اداره مالیات مراجعه کرده و کد مالیاتی دریافت کنید، بعد از آن ارائه مدارک تکمیلی الزم است، از جمله 1 ) مدارکی دال بر محل اقامت شما مانند قبوض آب و برق و یا صورتحساب و مدارک بانکی شما در کشور خودتان، 2 )پاسپورت 3 )ارائه کد مالیاتی به بانک جهت افتتاح حساب