این سوال از متداول ترین سواالت افراد خارجی است و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد، به عنوان مثال نه تکسیم و نه محله سلطان احمد مرکز شهر محسوب نمی شود، بلکه بیشتر مرکز توریستی به حساب می آیند. استانبول جمعیتی در حدود 17 میلیون نفر دارد و 39 محله در این شهر وجود دارد. بسیاری از این مناطق جمعیتی در حدود 500 هزار نفر دارند و هر محله دارای مرکزی به نسبت کل محله می باشد. بنابریان شما می توانید تمامی نیازهای خود را در همان محله خود تامین کنید.